Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

U skladu sa odredbama članova 11. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na osnivačkoj skupštini održanoj dana 25.10.2017. godine u Novom Sadu usvojen je

STATUT

UDRUŽENJA УДРУЖЕЊА АГРО КЛАСТЕР СРБИЈЕ“

(„АGRO CLUSTER OF SERBIA ”)

Oblast ostvarivanja ciljeva

Član 1.

Udruženje АГРО КЛАСТЕР СРБИЈЕ“ (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zalaganja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje, unapređenja znanja i veština stručnjaka iz oblasti poljoprivrede.

Ciljevi udruženja

Član 2.

Ciljevi koji služe realizaciji osnovnog cilja su:

 • Unapređenje međusobne saradnje;

 • Utvrđivanje zajedničkih problema proizvođača, trgovaca i prerađivača na tržištu agrara;

 • Zastupanje zajedničkih interesa pred državnim institucijama;

 • Zajednički rad na projektima uvođenja savremenih tehnologija u procesima proizvodnje i prometa poljoprivrednih proizvoda;

 • Uspostavljanje pravnog i institucijalnog okvira u cilju razvoja tržišta agrara;

 • Efikasnije povezivanje sa fondovima EU i pomoć u realizaciji projekata;

 • Edukacija na polju inovacija u poljoprivredi;

Član 3.

Sve navedene aktivnosti Udruženje će ostvarivati putem

 • predavanja,

 • organizovanja radionica,

 • seminara

 • simpozijuma

 • okruglih stolova,

 • tribina,

 • ostvarivanje međunarodne saradnje

 • sredstava javnog informisanja,

 • grupnog rada

 • objavljivanja štampanih i elektronskih materijala o radu Udruženja,

 • organizovanjem i učestvovanjem na izložbama, smotrama i sajmovima.

 • sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i ruralnim razvojem.

Naziv i sedište

Član 4.

Naziv Udruženja je АГРО КЛАСТЕР СРБИЈЕ“

Naziv Udruženja na engleskom jeziku je: АGRO CLUSTER OF SERBIA“

Skraćeni naziv Udruženja je: „AKС“ .

Udruženje ima sedište u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja br.5.

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

Član 5.

Član Udruženja može biti svako pravno i fižičko lice, kao i naučno istraživačke institucije i druga udruženja kojа prihvatе ciljeve i Statut Udruženja i podnesu prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja

Član 6.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika.

Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Prava obaveze i odgovornost članstva

Član 7.

Član Udruženja ima pravo da:

1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;

3) bira i bude biran u organe Udruženja;

4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:

1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;

3) plaća članarinu;

4) obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

Unutrašnja organizacija

Član 8.

Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i direktor Udruženja.

Funkciju zastunika, samostalno vrše Predsednik Upravnog odbora i direktor Udruženja.

Skupština

Član 9.

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje.

Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.

Sednicu skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

Skupština:

1) donosi plan i program rada;

2) usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;

3) usvaja druge opšte akte Udruženja;

4) bira i razrešava članove Upravnog odbora

5) razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;

6) razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;

7) odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja;

8) odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Upravni odbor

Član 10.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.

Upravni odbor ima 5 članova, koje bira i opoziva Skupština.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika i zamenika predsednika.

Član 11.

Predsednik Upravnog odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Zamenik predsednika je ovlašćen da, u otsustvu predsednika upravnog odbora, zastupa Udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.

Član 12.

Upravni odbor:

1) rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;

2) organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja

3) poverava posebne poslove pojedinim članovima;

4) donosi finansijske odluke;

5) odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;

6) odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;

7) odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.

8) imenuje i razrešava Direktora udruženja.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

Nadzorni odbor

Član 13.

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

Direktor

član 14.

Udruženje ima jednog direktora i on ima ovlašćenje da samostalno zastupa Udruženje u pravnom prometu, te da stiče i preuzima sva prava i obaveze u ime i za račun Udruženja.

Direktora imenuje i razrešava Upravni odbor Udruženja, većinom glasova svih članova Upravnog odbora, osim prvog Direktora koji se imenuje odlukom Osnivačke skupštine Udruženja.

Direktor organizuje obavljanje delatnosti Udruženja u skladu sa osnivačkim aktima Udruženja, odlukama Skupštine i uputstvima Upravnog odbora Udruženja i stara se o svakodnevnom obavljanju delatnosti Udruženja, a kako bi Udruženje na najefikasniji način ostvarilo svoje ciljeve.

Direktor obavlja i druge poslove iz nadležnosti Skupštine i Upravnog odbora Udruženja, a koje mu navedeni organi svojim odlukama povere.

Direktor odgovara za uredno vođenje poslovnih poslovnih knjiga, tačnost finansijskih izveštaja Udruženja i zakonito obavljanje delatnosti Udruženja.

Direktor za svoj rad odgovora Upravnom odboru Udruženja, kojem je dužan da najmanje jednom u mesec dana podnese izveštaj o preuzetim aktivnostima, te o drugim pitanjima od značaja za Udruženje. Na zahtev predsednika Upravnog odbora, Direktor je dužan da pruži sve tražene podatke bez odlaganja.

Direktor ima pravo na naknadu za svoj rad. Odluku o visini i načinu obračuna naknade donosi Upravni odbor, većinom glasova članova Upravnog odbora.

Ostvarivanje javnosti rada

Član 15.

Rad Udruženja je javan.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se članovima na sednici skupštine udruženja.

Saradnja

Član 16.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima za zaštitu životne sredine, o čemu odluku donosi Skupština.

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

Član 17.

Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način.

Udruženje može pribavljati sredstava i od kotizacije za seminare i druge oblike obrazovanja iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja

Privredna delatnost koju obavlja udruženje

član 18.

Udruženje pribavlja sredstva obavljajući privrednu delatnost: 74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti ( Sl.glasnik RS, broj 54/2010).

Uduženje može početi sa neposrednim obavljanjem ove delatnosti tek nakon izvršenog upisa u Registar privrednih subjekata.

Dobit ostvarena na način iz stava 1. ovog člana može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva udruženja, uključujući i troškove redovnog rada Udruženja i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata.

Prestanak rada udruženja

Član 19.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Postupanje sa imovinom udruženja u slučaju prestanka udruženja

član 20.

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom

Izgled i sadržina pečata

Član 20.

Udruženje ima pečat OKRUGLOG oblika na kojem je u gornjoj polovini ispisano: УДРУЖЕЊЕ „АГРО КЛАСТЕР СРБИЈЕ“ НОВИ САД

Prelazne i završne odredbe

Član 21.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Član 22.

Ovaj statut stupa na snagu dana od danom njegovog usvajanja na osnivačkoj skupštini Udruženja.

Predsedavajući osnivačke skupštine Udruženja

________________________

Miloš Janjić

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.